Дейностите за активно включване на общността целят превръщане на родителите в активен участник и партньор на общинска администрация, НПО, образователни институции и други местни заинтересовани страни, чрез формиране на доверие и толерантност и изграждане на устойчив модел за решаване на проблемите на ромската общност чрез формиране на диалогичност и емпатия между етносите. Чрез реализирането на ключови дейности ще се осъществи превенция на сегрегацията и ще се подкрепят усилията за активно включване на общността в обществения живот на населените места.

  • В родителски клубове, обединяващи български и ромски родители, ще бъдат проведени дейности, насочени към развитие на механизми за самоорганизация и взаимопомощ, с цел повишаване на собствените възможности за справяне с проблемите на общността
  • Обществен консултативен съвет към кмета на населеното място, който веднъж годишно ще се събира и ще се обсъждат въпроси, засягащи общността.
  • Правна помощ и подкрепа, предоставена от лектори – специалисти в областта. Лекциите ще бъдат фокусирани върху най-често срещаните проблеми при подаване на документи в различни институции, при ранни бракове и др. Ще дадат информация относно реда, който се спазва при специфични процедури като упълномощаване на законен настойник в случаи на родители, напускащи страната
  • Общностна кампания, насочена към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност. Дейността ще бъде фокусирана върху родители от целевите групи.