Ефективното социално включване може да се постигне чрез взаимно опознаване и участие в съвместната социализация между деца от различни етнически групи и то от най-ранна детска възраст. За целта се предвижда:
  • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране от психолог на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, както и психологическа подкрепа на децата, повишаване на самочувствието и увереността им в общуването с деца от друг етнос, осъществяване на емоционална подкрепа за активното им включване в образователната система;
  • Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители с цел социална адаптация.