Предоставяне на комплексни услуги, насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и подобрена социална адаптация на децата от 0 до 6 години от ромски произход. За постигане на този резултат се извършва картографиране уязвимостта на семействата в общността. На идентифицираните деца и семейства се предоставят услуги с различна интензивност като отговор на тяхната нужда, както и програми за работа с проблемите на общността при отглеждането на деца; на децата и семействата без достъп до здравни, образователни и услуги за социално подпомагане се осигурява подкрепа за получаването на такъв; работи се по подобряване на междусекторната координация в случаите на най-уязвими деца и семейства.

Предвиждат се : 

  • ежедневни занятия с образователна и занимателна насоченост за децата от ромските малцинства. Ще се акцентира на допълнителните занимания по БДП, околен свят и физическо възпитание;
  • интензивно изучаване на български език от деца и родители, чийто майчин език е различен от българския, с цел по-лесно и бързо адаптиране в предучилищното и училищното образование на децата и преодоляване социалната изолация на родителите;
  • провеждане на групови занимания с децата за придобиване на необходимите основни навици за социално поведение, хигиена и здравословен начин на живоt
  • профилактични прегледи на децата,
  • информационни кампании;
  • мотивационни кампании за придобиване на средно и висше образование на родителите; превенция на ранното отпадане от училище; неформално обучение