Проект BGLD-2.003-0008 “Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ е финансиран от Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), който предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Основната цел на програмата е засилване на икономическото и социално сближаване, осигуряване на системен подход в местното развитие и намаляването на бедността чрез интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и здравеопазването.

Програмен оператор на тази програма е Министерството на образованието и науката.

 Основна цел на проекта е предоставяне на комплексни образователни, социални и здравни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора, посредством които ще се оптимизират условията за реализиране на социално включване на уязвими групи. Чрез комплексни дейности, основани на проучване на потребностите на целевите групи и анализ на нуждите на местните общности ще се постигне подобряване на благосъстоянието и социално включване на деца от 0 до 6 години от ромски произход и техните семейства. В резултат от проведено проучване на екипа на Община Стара Загора са идентифицирани три социално изолирани общности на територията на Общината, находящи се в селата Калояновец, Хан Аспарухово и Братя Кунчеви. Основната цел ще се постигне чрез разработване и прилагане на комплексни интегрирани мерки и услуги в ранна детска възраст. Планираните в настоящото проектно предложение дейности имат за цел създаване на предпоставки за социално включване и приобщаване на уязвими групи, личностно развитие и придобиване на нови знания и умения, психологическа, образователна, здравна и консултативна подкрепа на деца и родители от етническите малцинства, населяващи територията на община Стара Загора.